Skip to content

Ochrana osobných údajov

Online vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako:

“Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu”.

Ako získavame informácie

 1. Prostedníctvom registrácie a vytvorenia užívateľského profilu
 2. Prostredníctvom Google Analytics na základe užívateľského správania
 3. Prostredníctvom Cookies

Ako používame vaše informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako my, Slovak Wines Import GmbH, zhromažďujeme a použijeme Vaše osobné údaje v rámci nasledujúcich činností:

 1. Poskytovanie služieb

Pre realizáciu Vašich objednávok využívame kontaktné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne používaná prezývka, emailová adresa, pohlavie, telefónne číslo, heslo, ktoré následne poskytujeme spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie objednávok.

 1. Tvorba štatistík

Pokiaľ navštívite portál spracúvame informácie o vašom správaní na portáli na základe štatistík z Google Analytics.

 1. Marketing

Využívame získané osobné údaje od užívateľov ako aj z iných zdrojov na cielenie reklamy tak, aby čo najpresnejšie zodpovedala užívateľským preferenciám.

Prečo musí Slovak Wines Import GmbH zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Aby sme Vám mohli poskytnúť služby v rámci nákupu, predaja a doručenia vína a iného tovaru z nášho eshopu, musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na spomenuté účely. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia.

Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť vás bude kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

Bude Slovak Wines Import GmbH zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene, ako je vybavenie platby prostredníctvom GoPay alebo PayPal a doručenie tovaru prostredníctvom logistickej spoločnosti. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Ako bude Slovak Wines Import GmbH používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Slovak Wines Import GmbH bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli Vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude Slovak Wines Import GmbH kontaktovať?

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?

Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov/DPO.
 • Účel spracovania, ako aj právny základ
 • Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
 • Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.
 • Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.
 • Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.
 • Ako dlho budú údaje uložené.
 • Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.
 • Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.
 • Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.
 • Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.
 • Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania..

Aké formy identifikačného dokladu (ID) budem potrebovať na preukázanie svojej totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám?

Slovak Wines Import GmbH akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o vašich osobných údajoch:

Občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov / vlastníka GDPR:

  Úradník pre ochranu údajov – DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno:  Ing. Ivan Jurík
Adresa 1:  Grösslingova 47, 811 09, Bratislava, SR
Adresa 2:  Scheideggstrasse 87, 8038, Zürich, CH

Kontaktné údaje na dozorný úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk